zondag 6 maart 2022

Burgerloket veegt vloer aan met ambtenaren en wijkteam

Burgerloket wijst SWT en Gemeente op ONAANVAARDBAAR en GRENSOVERSCHRIJDEND, KLEINEREND GEDRAG en MACHTSMISBRUIK

Subtitel en essentie: over het herstellen van het evenwicht in werelddominantie door een malafide en machtsgeile overheid 

-

Iedere ambtenaar (m/v) krijgt een toko waar die zich heer en meester waant en (met een beetje pech) de machtswellusteling speelt; een koninkrijk waar hij of zij de baas is. Het is een "wij tegen zij"-bolwerk. De ambtenarij is een diep gewortelde cultuur geworden, een Systeem van Verdeel en Heers; een wespennest; een slangenkuil; een moeras eigenlijk. Zoiets roei je niet zomaar uit. Dus een "gesprekje" levert, zelfs met de beste bedoelingen, alsnog niets op. Dan blijft er één ding over: de botte bijl, om machtswellustelingen met een ongezonde portie bloeddorst een halt toe te roepen en te wijzen op dergelijk karikaturaal gedrag.

Status Quo burgerinitiatief


Op 4 maart ontstond het idee voor een burgerinitiatief, nadat de afgelopen vier jaar duidelijk was geworden tegen welk een weerzinwekkend bolwerk de burgerij moet vechten. Mijn contactpersoon bij de gemeente, de functionaris "Cliëntenparticipatie", had al eens gesteld dat een idee best van ons vandaan kon komen in plaats van dat men panels vroeg om een mening - die dan vervolgens toch niet serieus genomen werd. Aan haar schreef ik daarom het volgende voorstel:


---------- Forwarded message ---------
Date: vr 4 mrt. 2022 13:05
Subject: Burgerinitiatief: (burger-)loket voor minima


L, hier is het idee voor een burgerinitiatief: (burger-)loket voor minima. 

Een loket waar mensen hulp kunnen vragen en krijgen, namelijk door met hen mee te gaan naar gesprekken met de gemeente of hun voorhoede, het wijkteam. 

Dat lijkt ons iets wat er nu niet is. Klopt dat?
Graag vernemen wij wat er reeds is of is geweest op dat gebied. Wil je dat onderzoeken en ons informeren?

Met vriendelijke groet 

rj
ook namens lotgenoot Ely
-

Draagvlak, doel, motivatie, functie


Voor zoiets is draagvlak vereist, vandaar de volgende Notities |

Draagvlak vereist; met name autoriteit moet er zijn, door backup/ruggesteun van Burgemeester en WethoudersLetterlijk en figuurlijk. (Dat krijgen we waarschijnlijk niet dus moet je keihard afdwingen oftewel VERDIENEN)

Het plan dient vervolgens breeduit binnen de gemeente gecommuniceerd te worden.

Zoals gesteld in: "Wat kan er beter? Hoe kan het beter?";
-

Onze drijfveer

van onmacht naar rechtvaardigheid, op weg naar een vriendelijke, behulpzame, aimabele wereld, voorbij het oeverloze en tegenstrijdige zeuren, zuigen en zaniken, andere woorden voor sabotage.

Reken maar dat wij er met gestrekt been in gaan. 
Rechtvaardig en meedogenloosZachte heelmeesters maken stinkende wonden, immers.
Meedogenloos, ja - precies zoals nu gebeurt naar de burgerij toe, die als vijand wordt gezien en behandeld, en consequent in de kou wordt gezet.

Het is het antwoord op de radicalisering van de overheid.

Men dient feiten en waarheid liefdevol en radicaal de wereld in te herintroduceren, kennelijk, wanneer dat keer op keer stuit op weerzinwekkend wangedrag oftewel karikaturaal kannibaal gedrag. Zoals jaarlijks bewezen wordt.

Immers, "(Hij/zij die zich als opponent opstelt) heeft de avondklok horen luiden - maar weet niet waar zijn/haar gezond verstand (uit)hangt" - zo gedragen de beesten, eh, de meesten zich. Tikfoutje. Helaas. 

Ons doel:

Wij bevechten en doorbreken het adagium van autoritaire en onbenaderbare bejegening dat alle overheidsdiensten lijken te hanteren:

Het oordeel geveld
geen vraag gesteld

of:

Geen vragen stellen 
wel oordeel vellen

Hoe? 

Geweldloos. Op de enige manier die werkt; door ons hart te laten spreken, dus door ons uit te spreken, waar nodig.

Het is tijd... voor gezond verstand. 
Datgene waar het hart bij zit.

r&e
-

Opmerking en constatering: we zijn hierin getraind geraakt, als ervaringsexperts.

In feite verdedigen we breeduit ons eigen bestaansrecht, van de afwijkende drager van gezond verstand, de natuurlijke leiders, de spirituele oftewel de bevlogen en geïnspireerde mens.
Dus... dat stuit vanzelf op weerstand. Uit alle lagen, van de bevolking.
Maar het is er hoog tijd voor...
-

De zinloosheid van goede bedoelingen om een Systeem van Verdeel en Heers te "verbeteren" waar dat juist schreeuwt om totale omverwerping door de massa (zodra die daaraan toe is)


Op 16 februari 2018 schreef ik aan mijn contactpersoon bij de gemeente met de functie Cliëntenparticipatie, de volgende tekst:

16 feb. 2018 08:32 | onderwerp: terugkoppeling panelvraag ondernemerschap

Goeiedag. Met alle respect is dit niet geloofwaardig. Inspraak? Cliëntenparticipatie? Ik geloof het niet.

Laat me jou iets vertellen. Ik heb letterlijk mijn diensten aangeboden bij vier sociale wijkteams hier in de regio en ben er afgehouden en feitelijk uitgelachen. Slechts twee hebben mij uitgenodigd voor een gesprek, niet één wijkteam wilde serieus praten.
Ik heb slechte ervaringen met gemeente èn met de swt's om de simpele reden, dat mensen totaal geen interesse hebben in het verbeteren van levensKWALIteit, maar slechts de dienstverlening zo klachtenvrij willen doen verlopen. Er is geen werkelijke, intrinsieke interesse in 'de burger'. Het is een 'wij-tegen-zij'-bastion, ongeacht wat je mij ook probeert wijs te maken.

Waarom koppel je de tien tips die je hebt meegenomen niet terug? Ik weet niet wat je ermee doet, nu. Van transparantie getuigt dit niet.
Met alle respect...daar begint dit al. De burger en het panel heeft maar beperkte zeggenschap, inspraak en in-zicht in het hele proces, namelijk zover als jij (lees: de gemeente) dat laat zien. Dat heet op z'n hollands gezegd, gewoon 'betutteling'. Met alle respect voor de goede bedoelingen, prikt de 'gewone burger' daar gewoon doorheen. Natuurlijk denken wij mee maar wij weten ook dat we gewoon genaaid worden.

Dit is geen aanval maar een confrontatie met wat (jij, namens) jouw gemeente, gewoon zelf laat zien. Ik heb ervaringen met gemeente en SWT die dit staven en sta open voor gesprek. Je kunt mij bellen of aankloppen, ik ben beschikbaar voor uitleg. Doe niet beledigd maar stel je dienstbaar en leergierig op dan neem jij je werk èn de medeburger serieus. Dat schept de basis voor dialoog. Iets anders niet.

Met alle respect, zonder frivoliteit,
rj

Dit was 4 jaar geleden. En... hoe ACTUEEL is dit? Het werkt en is nog steeds zo en we zijn VIER JAAR VERDER. (Even eerlijk: ik ben 50 gepasseerd en heel mijn leven is dit nooit veranderd, het is mij slechts steeds duidelijker geworden HOE het werkt in de ambtelijke molen en waarom dat zo gebeurt).

Vandaar de volgende stap: een burgerloket dat tracht de dialoog te vinden in het gesprek, door met gestrekt been erin te gaan waar nodig (en het is HART nodig!), om onzin uit te roeien en feiten en waarheid te laten spreken.


Voorstel Burgerloket: concept-bericht gericht aan Wijkteam

(een bericht zonder "u", dus jij en jullie, vanwege hun eigen toon):

Het Burgerloket heeft een concreet voorstel: kort briefje aan het sociaal wijkteam om de zeer eenzijdig bedoelde afspraak af te blazen; anderzijds een klacht de lijn insturen bij de gemeente, via cliëntenparticipatie en wethouders.


"Het gaat zelden om wat men doet maar vooral om hoe men iets doet. De correspondentie die wij ontvingen van het wijkteam en SMD stellen teleur. Nergens blijkt een positieve intentie of bijdrage uit

Wat nodig is voor goede wil, is de aanwezigheid van de juiste personen, J en E, waar het om gaat. Die ontbreken nu juist! Het punt is dat de brief van het wijkteam geen uitnodiging is voor geweldloze communicatie of constructieve manier van overleg; de agressie straalt alle kanten op en goede bedoelingen ontbreken bij uitstek. Op geen enkele manier is het als burger mogelijk hier op in te gaan, te voldoen aan de drang vanuit het Wijkteam, compliant te zijn dus, zonder zichzelf ernstig tekort te doen.

Gezien de gang van zaken en de houding van SWT en SMD, die enerzijds ijzingwekkend koud, achterbaks en verraderlijk en anderzijds als een tribunaal overkomt, en waar geen positief aspect aan te onderscheiden is, adviseren wij als Burgerloket om af te zien van de ontmoeting op 10 maart op deze basis en deze voorwaarden

Ieder zou zichzelf ernstig te kort doen om op zulke voorwaarden naar de slachtbank geleid te worden voor een terechtwijzing over iemands optreden of eigenlijk vanwege zijn bestaan. Een "standje" in de trant van "niet meer doen hè" zit gebakken in deze benadering en die is grensoverschrijdend en onaanvaardbaar. Een aanstaande lynchpartij, dus, in onze beleving. "Een oorlog reeds verloren." We zouden wel gek zijn. Want dit is niet onze oorlog, maar die van jullie.

Deze benadering toont de tegenstrijdigheid zelve, aangezien de reïntegratiespecialist en de persoon in kwestie samen tot de conclusie zijn gekomen, dat hij op deze manier uitstekend functioneert en zo prima verder kan gaan omdat hij aan alle voorwaarden voldoet en zelfs niet beter kan

Jullie benadering impliceert kleinerend gedrag op het sadistische en parasitaire af en dient ieder met enige eigenwaarde te vermijden.

Wij hebben onze eigen voorwaarden. Volledige transparantie is er één van, openheid en zuiverheid qua intenties, en dat alles is jullie vreemd. Jullie hanteren een eigen, verborgen, agenda, die pas blijkt als de burger afgetakeld, afgezeken, ontredderd en verloren de weg terug naar huis zoekt.

Wij zouden dus met filmploeg, live-stream-uitzending en een jurist moeten verschijnen en wij vermoeden dat jullie direct het hazepad zouden kiezen; jullie zouden het gesprek niet aandurven. Dat voorziet iedere kleuter. Een kansloze zaak, dus, per definitie.

Vandaar dat wij kiezen voor de schriftelijke weg omdat gebleken is dat praten niet gaat; de afzegging naar jullie toe enerzijds en het klachtentraject via de gemeente en B&W anderzijds.

Wij willen benadrukken: dit gedrag van jullie is kinderachtig, badinerend, bagatelliserend, onaanvaardbaar, grensoverschrijdend, krenkend, NIET-constructief, NIET nodig en een volledige blamage van jullie, jullie instelling en jullie team. Jullie hebben geen enkel respect voor de individuele burger in het algemeen en deze individu in het bijzonder en daarom kunnen wij dat ook niet opbrengen voor deze krenkende, karikaturale handelswijze.

Evident is: praten lijkt niet mogelijk te zijn, zoals blijkt uit de correspondentie, dus beklagen wij ons schriftelijk over deze gang van zaken en de onderliggende bejegening.

Een formele klacht volgt. Jullie horen nog van mij en (hopelijk en voornamelijk) rechtstreeks van de gemeente. 
Ik mag hopen dat jullie hiervan leren.
Zo ga je namelijk niet met mensen om.

Voorbehoud voor voortschrijdende inzichten |

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden.
Zonder belofte of overeenkomst. Fouten, wijzigingen en voortschrijdende inzichten voorbehouden."
-

Tribunaal en diep gewortelde cultuur


Er lijken wat overlappingen te zijn zodat bepaalde stukjes tekst wellicht beter bij elkaar gevoegd zouden kunnen worden, dus dat kan nog herschreven worden maar aan de andere kant is de uiteenzetting ook weer zelfverklarend en opbouwend naar een climax; DIT is wat ik bedoelde met: "met gestrekt been erin", aangezien haarfijn de meest vreselijke en ijzingwekkende intentie van het SWT is blootgelegd.

Men speelt een tribunaal, oftewel "aanklager, rechter en beul in één". Alles kent vooropgezet plan en dat is: de burger afbranden tot op de sokken.

En dat no kan.

Zoals gesteld in de inleiding: Iedere ambtenaar (m/v) krijgt een toko waar die zich heer en meester waant en (met een beetje pech) de machtswellusteling speelt; een koninkrijk waar hij of zij de baas is. Het is een "wij tegen zij"-bolwerk. De ambtenarij is een diep gewortelde cultuur geworden, een Systeem van Verdeel en Heers; een wespennest; een slangenkuil; een moeras eigenlijk. Zoiets roei je niet zomaar uit


Met vriendelijke groet,

Burgerloket voor burgers  
- ons doel is het bijstaan van mensen die onheus bejegend worden -

rj

't Idee dat aan deze brief vooraf ging---------- Forwarded message ---------
Date: za 5 mrt. 2022 
Subject: Burgerloket wijst SWT en Gemeente op ONAANVAARDBAAR en GRENSOVERSCHRIJDEND, KLEINEREND GEDRAG, en MACHTSMISBRUIK

Ola

Het idee van het burgerloket is: vooraf reeds een bericht sturen, een e-mail met bijlagen, als reactie op de brief van het SWT/wijkteam.

Wat het burgerloket daartoe nodig heeft is een voorzet. Een mail met bijlagen, zoals besproken; jouw huiswerk dus. Voorzien van tijdlijn; "dit is toen gezegd door die en die", een rijtje data dus.

Dus: in opzet dezelfde mail die jij aan jouw contactpersoon bij Cliëntenparticipatie (L) en jouw reïntegratiespecialist al wilde sturen.

Als je een onmetelijke koude douche, dwz een doelloze terechtwijzing wilt voorkomen, dan is het van groot en wellicht doorslaggevend belang, om een goed gezinde en terzake kundige jurist en een filmploeg van minimaal één persoon met videocamera uit te nodigen.

Regel Dat.

Dit zou gelijk al de start zijn van het burgerloket, gewapend met (terzake geïnformeerde) jurist en camera/filmploeg. En backup, van de terzake doende functionaris van de gemeente. De contactpersoon van Cliëntenparticipatie zou er zelf ook bij mogen zijn. Al is het via video/live stream. Als ze maar getuige is èn iets kan bijdragen.
Is het niet om die twee smeulende oftewel furieuze, fulminerende, maniakale matrones te dwingen zich netjes en fatsoenlijk te gedragen, dan wel om een getuige (namens de gemeente) te hebben in wat er zoal beter kan, qua houding bij de ambtenaren in het algemeen en deze gemeente in het bijzonder.

-

De Boodschap aan het SWT/SMD:

"de boodschap die spreekt uit uw daden en brieven is duidelijk overgekomen en vatten wij handig als volgt voor u samen:

jullie proberen deze man (onze cliënt) te ONDERWERPEN, te overheersen en (uiteindelijk) leeg te zuigen; en daartoe weg te zetten als ziek of zelfs krankzinnig (jullie stellen je op alsof hem iets zou mankeren!), slechts voor het gegeven dat hij niet in het systeem (daarover hieronder meer*) past en niet aan jullie idee van passiviteit, volgzaamheid en gehoorzaamheid voldoet

En dat terwijl de reïntegratiespecialist een duidelijke positie heeft ingenomen namelijk dat deze man reeds doet wat hij moet doen. Jullie benadering is dus niet logisch maar emotioneel geladen. En wel om een hele duidelijke en niet te missen reden:


Wat jullie willen is de rebellie smoren in hem en zijn meegaandheid forceren, afdwingen, opleggen, via manipulatie en chantage.

Via geweld, dus.
En dat terwijl de gemeente nastreeft (Cliëntenparticipatie, kom er maar in): "...betere bejegening/beter contact met burgers..." (Hoe stelt de gemeente dat precies? Graag citaat met hyperlink erbij)

Niet vrijblijvend

Men stelt dat de bijeenkomst van 10 maart 2022 niet vrijblijvend zal zijn. Dat maakt het zeer geladen! 

Men gaat er aan voorbij dat
1. dit kennelijk eenzijdig is dus alleen geldt voor deze burger, en 
2. dat deze burger àlles serieus neemt en dus niets voor hem vrijblijvend is, terwijl er nu 
3. duidelijk een (machts)spelletje met hem gespeeld wordt, dat riekt naar machtsmisbruik, zelfs.
4. Deze man is hoogbegaafd en brengt reeds waardevolle bijdragen aan de maatschappij, omdat die behoefte in hem zit

Anders gezegd: men stuurt kennelijk aan op bindende afspraken, en kennelijk moet dan eenzijdig gebeuren oftewel van hem wordt "compliance" oftewel onderdanigheid verwacht dan wel afgedwongen, via alle mogelijke beïnvloeding/manipulatie en chantage oftewel via GEWELD.

Zei Plato niet al, 2.400 jaar geleden: "Goede mensen hebben geen wetten of regels nodig en slechten vinden er een weg omheen"?
"Niet-Vrijblijvendheid" gaat echter twee kanten op. Dat wordt ook van SWT verwacht. Bij uitstek, zelfs.

Om onberispelijk gedrag van BEIDE partijen af te dwingen, stelt het Burgerloket voor:
1. volledige transparantie dus geen verborgen agenda - bij het blijken van een verborgen agenda, zoals onnodige terechtwijzing en zelfs machtsmisbruik, ogenblikkelijk staking van het gesprek, gevolgd door juridische weg, om corrigerende stappen te zetten richting de zich misdragende partij, in dit geval het SWT/SMD, omdat daar de tendens reeds duidelijk/onmisbaar van zichtbaar is en het vermoeden dus van bestaat
2. aanwezigheid van een cameraploeg en de aanwezigheid van een jurist met terzake doende kennis/vakgebied
3. volwassen gedrag; dat impliceert geen strijdbijl, geen "persoonlijke vete", geen "persoonlijke onvrede" oftewel geen kinderachtigheid, en dus al helemaal geen hysterie, oftewel over-schreeuwen, wat de beproefde en geëigende dwang-methoden zijn gebleken om een nietsvermoedende burger "eronder te krijgen" en/of als zondebok te bejegenen, te dwingen, te chanteren of te manipuleren, op het narcistische af; hiertoe is de cameraploeg noodzakelijk en "vreemde ogen dwingen". Kort samengevat: geen kinderachtigheid.
4. optioneel: aanwezigheid in persoon, via telefoon of via live-stream, van de coördinator cliëntenparticipatie, (drs?) L van de gemeente, die gaat over verbetering van de omgangsvormen van de gemeente en haar voorpost SWT met de burgers. 

Laat het doel van de bijeenkomst zijn: betere verstandhouding, respect en DIALOOG. En DIA-loog gaat TWEE kanten op. Zoek maar op.

Dat vereist al vanzelf volwassen gedrag. "Geen oordelen vellen maar vragen stellen", dus."

-

*) over Het Systeem, ter herinnering:

Het systeem wordt momenteel door jullie VERDEDIGD, tegen beter weten in en tot bloedens toe, uit ANGST voor STRAF, voor (het volgen van) REGELS (en wetten die mondiaal zijn/worden uitgerold), 
- die niemand heeft bedacht
- niemand onderschrijft
- ieder opgedrongen krijgt
en voldoen aan het adagium "SBS-Z" oftewel "Schuld, Boete, Straf en Zonde", ergo, regelrecht afkomstig uit de denkfabriek van Kerk en Adel, oftewel Verdeel en Heers. Het zijn de wapenen van een Systeem, waarin NIETS MAG, VAN ALLES MOET en waar GEVOEL VERBODEN is.

DAT is krankzinnig. Niet deze man is krankzinnig, die gezond verstand verwezenlijkt en op een volwassen manier netjes uitnodigt om de dialoog te zoeken. 
Deze gang van zaken EN het verleden leren ons: "Wat SWT en gemeente (doorgaans) doen is: iemand op zijn plaats zetten, standje geven en zeggen: Niet meer doen, hè, JONGEN." Dat is geen aanvaardbare handelswijze. 

Deze man is 40 jaar oud en kent en doorziet de maatschappij voor wat die is. FAILLIET. ACHTERHAALD. Oubollig en achterbaks. In openbaarheid verborgen SLAVERNIJ. Regelrecht Verraad aan de mens(elijk)heid.

Het is dus zinloos dat nog langer te VERDEDIGEN, zeker met alle vormen van (psychisch) geweld. Dat is het ALLER- ALLER-ERGSTE WAT ER IS. En exact wat er MIS is met deze wereld.

Het riekt, neigt naar en getuigt van MACHTSMISBRUIK. Bij uitstek.
Dit hoort zo niet, is grensoverschrijdend, kleinerend en is niet langer aanvaardbaar. Het getuigt immers van sadisme, bloeddorst en machtsmisbruik.Men lijkt erop uit om ieder met gezond verstand te castreren
(en dat is een term uit de psychiatrie).
-

Heroverweging na een nachtje slapen |


---------- Forwarded message ---------
Date: zo 6 mrt. 2022 om 10:26
Subject: Burgerloket wijst SWT en Gemeente op ONAANVAARDBAAR en GRENSOVERSCHRIJDEND, KLEINEREND GEDRAG, en MACHTSMISBRUIK

Heroverweging

SWT dient zichzelf dus ernstig achter de oren te krabben, voor deze blamage. Daartoe is een confronterende brief hoofdzakelijk.

Sterker nog, dit verdient een klacht tot op het hoogste niveau van de gemeente.

Meegaan in het voorstel en domweg verschijnen is een oorlog reeds verloren. De Nagel aan de doodskist van de nietsvermoedende burger, de blaag die braaf doet wat hem gezegd wordt. 


Het advies van het burgerloket luidt: 

-niet verschijnen
-afmelden, schriftelijk
- daartoe goeie, volledige en confronterende brief schrijven en je daarin beklagen over deze gang van zaken
-dus juist schrijven ipv praten, omdat men zelf aangeeft niet in staat te zijn tot communiceren
-blaas het op... letterlijk en figuurlijk
++

Care? Dare? Share: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/03/burgerloket-veegt-vloer-met-ambtenaren.html | over evenwicht herstellen in werelddominantie door een malafide en machtsgeile overheid 

Hieraan voorafgaand: dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/03/wat-kan-er-beter-hoe-kan-het-beter.html | over hoe getalenteerden en hoogbegaafden niet met het systeem mee kunnen komen maar juist geëerd dienen te worden als de natuurlijke leiders van een volk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten