donderdag 10 april 2014

Beter kwaad dan bang | In welke vorm van slavernij leven we eigenlijk?

364 woorden (intro) / 4691 woorden (totaal ) | beluister hier als mp3
Het is niet raar om ons (je) diep en intens ongelukkig te voelen in het collectief gonzende besef, dat het hier allemaal ruk is. Je mag niets en moet veel. Regels. Schuld. Ellende. Vrije tijd rantsoen. Vrijheid op de bon. Gaat niemand dan zover om de wortels ervan te onderzoeken? We kachelen maar door, lijkt het. Mensen die menen soeverein in het leven te (willen)staan komen een eind of beter: stuiten eerder op een onmogelijke berg frustratie die normaal leven schier onmogelijk maakt. En...dat voel je aan je water. Daarom zijn we zo bedroefd en lopen we met gebogen hoofd... uiting van een briljante mix van onmacht en onverschilligheid.

Las vanmorgen opnieuw een artikel met de voeten op de kachel, een artikel, dat ik ook wel eens digi wilde hebben. Trovato! Eindelijk: dit zocht ik: anaconda15.wordpress.com. Gepubliceerd in Frontier 19.3 van mei/juni 2013, p54-58, inmiddels vol met vlekken omdat ik dit artikel vaak opengeklapt heb liggen, het intrigeert mij enorm.

“Er klopt in ons staatsbestel iets faliekant niet; de volkssoevereiniteit is ons op een of andere manier ontnomen, wij zijn aan ons nageslacht verplicht deze doodzonde te herstellen. Wij hebben deze conclusie getrokken aan de hand van de vragen die wij ons hebben gesteld, waarom we in Nederland denken in een democratie te leven, terwijl we een machteloos gevoel van onmacht en onverschilligheid hebben ontwikkeld in de loop de jaren."

Even hoor...
  • We wonen in bezet gebied - ander woord voor Amerikaans protectoraat sinds WO-II. Niemand is soeverein behalve de vorst, de koning, die kan doen wat die wil. 
  • Ik heb begrepen dat ons lichaam zwakker gemaakt wordt door vaccins en gif in de lucht, water en voedsel. Wie ziek is kan niet vechten. 
  • Sinds 2003 leven we in staat van oorlog, ingeluid met de oorlog in Irak waar Nederland aan meedeed. Ik zie minister van Defensie Joris Voorhoeve het nog uitleggen op TV, heel zijn wezen straalde uit dat het verhaal van geen kanten klopte. 
Zeg mij...

In welke vorm van slavernij leven we eigenlijk? 
Welke vorm van mensenhandel is er gaande?

Ik ben kwaad. Beter kwaad dan bang.

* boeiende sites: dagboek van een vreemdeling | vrijspreker.nl | threeworldwars.com

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

WIJ VIEREN 200 JAAR BEZETTING IN 2013

En dan hangen we feestelijk de vlag uit als het zover is
Posted by  ⋅ 4 juni 2011⋅ 12 reacties
Ik zal handhaven? Onder de titel “Nederland is nooit een monarchie geweest” zijn enige tijd geleden een drietal delen gepubliceerd. Deze hebben we samengevoegd tot één (vrij lang) artikel, omdat we steeds proberen duidelijk te maken, dat de 200-jarige “monarchie” met onze zogenaamde “vrijheid” is opgeschreven vanuit de gangbare sterk gecensureerde filosofie, welke niet strookt met de rauwe werkelijkheid. 

We hadden een vele malen welvarender land kunnen en moeten zijn, als wij hier geen last hadden van de “Zetbazen van oranje” en hun financiële broodheren, in de 20e eeuw perfect georganiseerd als de “Eén-Partijstaat Nederland”. De vraag is niet óf we er vanaf moeten maar hóe! En of dat de proloog of het sluitstuk van een totale omwenteling moet zijn. Het belangrijkste daarbij is het herkennen van de touwtjes, wie daar aan trekt en vooral in wiens opdracht. Het wapen van Nederland wordt ondertiteld met “Je maintiendrai”, “Ik zal handhaven”. Zoals we het vandaag zien, wordt de bezetting nog steeds gehandhaafd, ondanks de virtuele vrijheid die ons wordt toebedeeld. U twijfelt daar aan? Laten we dan maar eens de proef op de som nemen en kenbaar maken dat we uit de EU willen, uit de Euro, of uit de NAVO. We zouden ook eens kunnen proberen alle beslissingen referendabel te maken, of alle politieke functies verkiesbaar te stellen. Grote kans dat de Nederlander wordt geconfronteerd met zijn “bestuurders en leiders” die zich daar met hand en tand tegen zullen verzetten, desnoods met geweld. De soevereiniteit, het laatste woord naar de burger, kortom ZELFREGEERING, het is er nog steeds niet van gekomen.


NEDERLAND ALS NATIE-STAAT

Wie het fijne van Nederland en haar volk wil weten moet geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Een staat is als zodanig te herkennen aan een aantal gemeenschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden. De meest geëigende voorbeelden daarvan zijn defensie, buitenlandse politiek, belastingheffing en een vermeend zelfbeeld van de inwoners van die staat. Een korte samenvatting van die geschiedenis met reuzensprongen, is hier op zijn plaats. De Verenigde Nederlanden tekenden zich af tijdens en na de ontworsteling aan het  Habsburgse Spanje, nadat Karel V een enorm Habsburgs imperium aan zijn zoon Philips II had nagelaten. Een aantal provincies in de lage landen hebben zich onder het juk van de “Spaanse bezetter” uit gevochten en bij de vrede van Münster was er de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Zuidelijke Nederlanden bleven onder Spaanse heerschappij. We kennen allemaal de roemruchte episode van de Gouden Eeuw, de Hollandse heerschappij over de wereldzeeën, constante (handels)oorlogen eerst tegen de Spanjaarden en de Porugezen, later de Engelsen, die de Republiek naar de kroon staken. De organisatie van staat was puur gebaseerd op handelsgewin, daartoe werden de Staten Generaal in het leven geroepen en de machtselite ontwikkelde zich in twee blokken, de regenteske staatsgezinden en de volkse oranjegezinden. Het uiteindelijke verval als gevolg van die tweestrijd en de uitputtende internationale oorlogen is evident geweest. Het slotakkoord van de Eerste Republiek was het invoeren van de Bataafsche Republiek, die echter maar een kort leven was beschoren. Onder Napoleon’s broer is Nederland  omgevormd tot een monarchie; algemeen wordt deze episode gekenmerkt als het begin van de periode, waar wij tot op de dag van vandaag mee hebben te maken. Althans zo is het opgeschreven en zo is het algemeen aanvaard.

NEDERLAND ALS PROTECTORAAT

Maar het ligt anders en iets minder eenvoudig. De monarchie als staatsvorm bestond in ieder geval de facto niet onder Lodewijk Napoleon. Het zal niemand verrassen als we stellen dat in die periode Nederland niets anders was dan bezet gebied. Bezet door de Fransen, fungerend als een soort monarchie , maar vooral dienstdoend als vazalstaat. Ons land was belangrijk als scharnierfunctie in de oorlog tussen de grote mogendheden van die tijd. (Pistool op de borst van Engeland).  Soevereiniteit van het volk is er nooit geweest, telkens was iets of iemand dat voor. Na de Franse tijd vonden de overwinnaars dat het nodig was,  deze scharnierstaat  “De Verenigde Nederlanden” om te vormen tot Koninkrijk als buffer tegen Frankrijk en  met controle op de economische slagader naar Pruisen, later Duitsland. Koning Willem I heeft zich de soevereiniteit toegeëigend. Na het debacle van de afscheiding van België, hebben de Noordelijke Nederlanden zich niet meer ontworsteld aan de status van vazalstaat van het nieuw ontstane Anglo-Amerikaanse Imperium, tot aan de dag van vandaag in feite door buitenlandse mogendheden gecontroleerd gebied. Dus de vrij logische conclusie is, dat indien er geen sprake zou zijn van een monarchie, dit land feitelijk een Republiek is gebleven. Dit is echter niet het geval, de “Reststaat Nederland” is geen van beide. Dit land is gebombardeerd tot “Constitutionele Monarchie”, een vrij inhoudsloze situatie, zeker nadat de Constitutie in 1848 dusdanig verwrongen is opgezet door de liberaal Thorbecke, dat iedere benadering van waarachtige democratie bij voorbaat is gedoemd te verwateren. De koning wordt overal bij betrokken, wordt niet persoonlijk of politiek aangesproken op zijn doen en laten én de gevolgen daarvan, maar wordt voor zijn zogenaamde diensten op een riante manier verder aan zijn gerief geholpen. Het Nederlandse Volk is niet soeverein, de Nederlandse Staat evenmin. De vorst is echter wel soeverein, ook al is dat goed verstopt in het gedrocht wat we nog steeds Constitutionele Monarchie noemen.

VOLKSSOEVEREINITEIT

Hoe is nu situatie te omschrijven waarin wij ons thans bevinden, is er nog iets aan te doen. Is het nog mogelijk ons als volk te ontworstelen aan de controle, enerzijds vanuit de EU gedachte, anderzijds vanuit de corporatistische machtselite. In hoeverre is een stuk van de soevereiniteit overgedragen aan de EU, al of niet via een grondwettelijk besluit? Waar staan wij nu en hoe schatten wij onze kansen in? De belangrijkste vraag is: Weten wij wel hoe het zit?! Wie kunnen we er op aanspreken. De koning, de minister president, de volksvertegenwoordiging? Hóe kunnen we als Nederlands volk zelf het heft in handen nemen en bepalen wat er moet gebeuren. Hoe realiseren wij volkssoevereiniteit, de hoogste macht, hoogste gezag? En hoe brengen wij dat tot uitdrukking? De definitie van soevereiniteit hebben wij voor u opgezocht: Soeverein komt waarschijnlijk van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent ‘hoogste macht’ of ‘hoogste gezag’. Vroeger was de soeverein bijvoorbeeld de paus of de keizer. In Nederland aanvaardden de gewesten in 1588 zelf de soevereiniteit. Dit betekende dat zij voortaan de volheid van bevoegdheden zouden hebben in de staat en zij aan niemand onderworpen zouden zijn. Na de Franse Tijd komt dit begrip terug bij Koning Willem I. Hij aanvaardde in 1813 de soevereiniteit ‘onder voorwaarde ener wijze constitutie.’ Soevereiniteit wordt ook gebruikt om aan te geven waar uiteindelijk het gezag vandaan komt (bv. volkssoevereiniteit of godssoevereiniteit). Het is de legitimatiebron van het gezag zelf. In moderne staten is al het recht doorgaans terug te voeren op de constitutie. Door middel van het soevereiniteitsbegrip wordt aangegeven waarom de constitutie geldt. In het geval van volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt zichzelf die constitutie te hebben gegeven. In geval van vorstensoevereiniteit wordt de vorst geacht de constitutie te hebben gegeven” “Er klopt in ons staatsbestel iets faliekant niet; de volkssoevereiniteit is ons op een of andere manier ontnomen, wij zijn aan ons nageslacht verplicht deze doodzonde te herstellen.” Wij hebben deze conclusie getrokken aan de hand van de vragen die wij ons hebben gesteld, waarom we in Nederland denken in een democratie te leven, terwijl we een machteloos gevoel van onmacht en onverschilligheid hebben ontwikkeld in de loop de jaren.

DE STAATSGREEP VAN 1813

Als we als uitgangspunt nemen dat het hoogste gezag bij de burger, het volk moet liggen, dan volgt daaruit een drastische herziening van ons staatsbestel, onze positie binnen Europa en de wereld en de interne organisatie van ons land. Ondanks het feit dat de meeste landgenoten de stellige indruk hebben, dat het volk zijn hoogste gezag kan laten gelden door middel van de “volksvertegenwoordigers” in de Staten Generaal, is de werkelijkheid geheel anders.  Dit is ontstaan door eeuwenlange dictaten van ongekozen elementen, ondemocratische instituten die “het beste met de burger voor hebben…” Vaak in de schimmigheid van achterkamertjes en de geheimzinnigheid van genootschappen, aangestuurd door ondemocratische manipulaties door middel van de onvoorstelbare macht van monetaire monopolies. In de link “Eén-Partijstaat Nederland” is daarover meer te vinden. Tijdens de invloed van de Franse revolutie en daarna, is er geëxperimenteerd met de Bataafsche Republiek, de uiteindelijke resultante van de tweestrijd tussen patriotten en prinsgezinde orangisten. Men was de Oranjes meer dan zat, echter zonder al te veel bloedvergieten is de zaak toen geregeld, zij het slechts tijdelijk en vooral cosmetisch. Met het uitwijken van de prins is destijds een typisch oranje precedent geschapen: economisch vluchtgedrag.  De Bataafsche Republiek was geen lang leven beschoren en werd door keizer Napoleon Bonaparte omgevormd naar een absolute monarchie, waarvan zijn broer Lodewijk tot koning werd gekroond, zetbaas van Bonaparte. Nadat ”l’empereur” tot twee maal toe werd verdreven door de “geallieerden”, waartoe zich ook de Nederlanden rekenden, is de zoon van de gevluchte prins Willem V, In opdracht van de Britten uitgenodigd door een driemanschap, uiteindelijk tot “soeverein vorst” gekroond. U ziet, de bevolking heeft geen invloed gehad op dit proces, geïnstigeerd door de nieuwe Engelse grootmacht van destijds. Het machtsvacüum na het vertrek van de Fransen is deskundig opgevuld door middel wat wij vandaag doodgewoon een staatsgreep noemen. Koning Willem I was niets anders dan een overgepriviligeerde marionet van de grootmachten. Was hij politiek zijn eigen gang gegaan, handelende in het belang van het volk, dan was dit koninkrijk óók geen lange tijd beschoren geweest. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn wij verschoond gebleven van fysieke aanwezigheid van vreemde mogendheden op ons grondgebied door zoveel mogelijk “neutraliteit”  te betrachten als de grote mogendheden het met elkaar aan de stok hadden. Neutraliteit met als doelstelling de strijdende partijen te dienen en de koloniale belangen veilig te stellen. In 1848, bij de grondwetsherziening van Thorbecke is er cosmethisch met de soevereiniteit gerommeld, met als gevolg dat deze toch weer kwam te berusten bij de koning als hoofd van de regering. Naar de steeds mondiger wordende bevolking kon dan altijd de facade worden opgehouden van enige burgerlijke invloed, want immers de Staten Generaal “vertegenwoordigde” het volk. De erfopvolging bleef grondwettelijk onaangetast, met dien verstande dat de troonpretendent in directe lijn diende af te stammen van koning Willem I.  Recent is duidelijk geworden, dat dit zeer onduidelijk is, zo niet onmogelijk staande te houden. Door de neutraliteit te cultiveren kon er ook steeds handel worden gedaan met alle partijen. Bekend is het verhaal van de Nederlandse Cocaïne Fabriek en ’s konings koloniale opium monopolie.  Nederlands Indië is mede door het gedoogbeleid van de Engelsen steeds in handen gebleven van De Nederlanden, meer in het bijzonder als wingewest van de (soevereine) vorsten van Oranje via onder anderen de Nederlandse Handel Maatschappij. Oorlogen zijn er dan ook alleen nog maar gevoerd ter bescherming van de koloniale (=oranje) belangen, zoals de terreuracties in Atjeh, Bali en Java en de ten dode opgeschreven twee Politionele Acties na de Japanse bezetting. Het koningshuis zat in iedere koloniale onderneming als grootaandeelhouder, waarvan het beruchte Cultuurstelsel de bakermat vormde. En nog steeds was ‘s lands soevereiniteit niet overgedragen aan het Nederlandse volk.

DE STAATSGREEP VAN 1945

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 was het definitief gedaan met de Nederlandse “neutraliteit”. Onder “de Nederlandse “neutraliteit” dienen we te verstaan, dat er een opportunistische koers werd gevaren, zolang dat handelsvoordelen opleverde, met name het “koninklijk huis” heeft van deze politiek geprofiteerd. Het “huis van oranje” deed geen afstand van de troon, ondanks de economische vlucht naar Engeland en Canada. Grondwettelijk had dat wel moeten gebeuren, de regering is buiten haar grondgebied niet bevoegd. Op 13 mei 1940 is de de monarchie geweken, waarbij grondwettelijk geen basis meer aanwezig was voor een rechtmatige regering. Door bij terugkomst klakkeloos haar taken weer op te  nemen als “staatshoofd”, is impliciet een staatsgreep gepleegd, geruisloos en onder het mom van “bevrijding”. Direct na de Tweede Wereldoorlog was het ook gedaan met Nederland als koloniale mogendheid onder Engelse protectie, doordat de grote overwinnaar van de strijd, Amerika de rol van de Engelsen overnam. De soevereiniteit van Indonesië werd overgedragen aan de regering in Djakarta, maar in Nederland nog steeds niet aan het Nederlandse volk.  Nederland is in een paar jaar tijd geworden tot Amerikaans protectoraat. Verkapte slavernij  wordt over het algemeen nu benoemd als “loyaliteit” aan onze bevrijders. Langzaam maar zeker werd ons na-oorlogse Nederland meegezogen in de eenheidspolitiek, ook wel genoemd “globalisering” en de Europese unificatie-terreur.  Stukje bij beetje werd de resterende soevereiniteit verder uitgehold en ondergebracht in Brussel, bij de EU (grondwet) en de NATO (Bosnië, Irak, Afghanistan).“En al met al na zovele jaren is nog altijd de rechtmatige toekenning van de volkssoevereiniteit verder weg dan ooit. Nederland is nooit een monarchie geweest, want  na het opheffen van de Bataafsche Republiek was dit land bezet gebied, daarna Brits protectoraat en na de Tweede Wereldoorlog Amerikaans protectoraat. Een synoniem voor protectoraat is wat ons betreft: “bezet gebied”.  Bezet gebied met de constitutionele monarchie als dekmantel, “verkocht” aan de burger als “democratie”. Er valt aan de Nederlanders nog een hoop uit te leggen. Hieronder volgt ons stappenplan om tot een normalisering van de staatsrechtelijke situatie te komen. En dat kunt u ongeveer vergelijken met het emigreren naar een andere planeet”.

HERSTRUCTURERING VAN NEDERLAND

Hoe kunnen we bereiken dat de volkssoevereiniteit wordt hersteld, sterker : wordt ingevoerd, waarbij een democratische rechtsstaat met republikeinse staatsvorm ons volk de mogelijkheden biedt voor zichzelf op te komen?  Vrijheid van handelen bewerkstelligen, ook voor ons nageslacht. Hoe ontworstelen wij ons aan de door vreemde elementen opgelegde doctrines die er toe leiden dat er voor de belastingbetalende burger geen enkele vorm van zeggenschap heerst? In vroeger tijden gingen veranderingen vrijwel altijd gepaard met revoluties en bloedvergieten en soms het ingrijpen (“bevrijden”) door vreemde mogendheden. Het moet anders en het kan ook anders. Dit land telt 16,5 miljoen inwoners van breed geschakeerd pluimage. Omstreeks 40% daarvan woont in het westelijke  gedeelte van Nederland, dat we Holland noemen. De Staten van Holland waren in vroegere tijden al dominerend en dit was met name te danken aan de ligging aan zee, dus de internationale handelsroutes. De daar gevormde economische macht door concentratie van (geld)middelen is altijd doorslaggevend geweest voor de koers van de Republiek, toen deze nog onafhankelijk kon opereren. Wij willen het opperste gezag en zelfbeschikking terug hebben naar de 16,5 miljoen burgers, waarvan er circa 12 miljoen stemgerechtigd zijn en georganiseerd in circa 7,3 miljoen huishoudens. Terug naar de basis van de pyramide. Die pyramide zetten we eerst ondersteboven, zodat de basis in één draai de top is geworden. De zwaartekracht doet de rest. Regeren en besturen wordt een roeping en staat onder een gezonde druk. Deze draai van 180 graden maken wij slechts één keer.  De wensen van het electoraat moeten vervolgens worden gekanaliseerd, zodat er een regering aan de slag kan in naam van de kiezer.

1. REGIO’S

De eeste stap is het indelen van Nederland in 50 gelijkwaardige regio’s. Met gelijkwaardig bedoelen we dat rekening moet worden gehouden met bevolkingsaantallen, economisch gewicht, oppervlakte en functionaliteit.  De stemgerechtigden per regio wordt gevraagd een regio-raad te kiezen, welke na installatie (eed van trouw aan de soevereine burgerij) aan de slag gaat met het installeren van een bestuurscollege; wethouders met een voorzitter. De kiezers zal ook worden gevraagd de regio politie-commissaris te kiezen, het rechtbankpresidium, waterschapsheemraad en wellicht nog enkele functies. Echter absolute voorwaarde is dat er geen enkele benoeming meer mag plaatsvinden; iedere politiek- en bestuursverantwoordelijke MOET worden gekozen en indien nodig weggestemd. Hiermede worden impliciet de Provinciale Staten, gemeenten en deelgemeenten/stadsgewesten opgeheven en de Waterschappen onderverdeeld, deels binnen de regio’s en deels ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur.

2. STATEN GENERAAL

Bij de regio-verkiezingen moet automatisch een afgevaardigde voor de Staten Generaal worden gekozen, er is één afgevaardigde per regio. De Staten Generaal bestaat uit 50 afgevaardigden, die verantwoordelijk zijn voor controle van de regering. Niet noodzakelijkerwijs lid of representant van een politieke partij, maar uitsluitend de belangen behartigend van de regio die hem of haar heeft afgevaardigd.  Deze afgevaardigden kunnen ook niet plaatsnemen in de regering, noch in enig ander college, adviesraad of staatsorgaan. De Eerste en Tweede Kamer worden opgeheven.

3. REGERING

De Staten Generaal stellen een formatiecommissie aan, die een sollicitatieprocedure voor een regeringshoofd opstart. Indien hiervoor de geschikte kandidaat is geselecteerd, stelt deze vervolgens de regering samen. Vakministers worden aangetrokken van buiten de Staten Generaal, de formatie-commissie moet daaraan haar goedkeuring geven.

4. MINISTERIES

De regering telt een beperkt aantal ministeries, te weten:
A. Ministerie Algemene Zaken
– waarvan deel uitmaakt de Diplomatieke Dienst
– waarvan deel uitmaakt Financiën en De Nederlandse Volksbank            
B. Ministerie van Defensie            
C. Ministerie van Justitie            
D. Ministerie van Infrastructuur            
E. Ministerie van Energievoorziening en Milieu 
De Staats-President die de honneurs waarneemt, kan worden gekozen uit één der ministers gedurende een periode van een jaar, bij toerbeurt. Een alternatief zou kunnen zijn dat deze wordt gekozen door de Staten Generaal als protocollair afgevaardigde. Presidentsverkiezing is een kapitaalintensieve en corrumperende kermis en is zeer onwenselijk, wegens de tegenstrijdige belangen die een gekozen president moet dienen. Bovendien zien wij niet direct aansluiting bij de in de grond nuchtere Nederlandse volksaard. Alle andere ministeries kunnen terug naar de regio’s, omdat die niet direct dienstbaar zijn aan het landsbestuur.

TENSLOTTE

Als we in ons land verandering willen, dan is het niet toereikend, zoals vaak het verwijt is, het “koningshuis” het land uit te werken. Wij moeten dit zien als een gunstige bijwerking van een hervormingsproces. Inmiddels is de druk op dit “koningshuis” dermate groot geworden, dat van alle mogelijke manieren gebruik wordt gemaakt de werkelijkheid te verdoezelen. De bittere werkelijkheid is, dat op dit moment een derde van de kiesgerechtigden niet stemt, dat  tweederde van de huishoudens geen cent voor het “koninghuis” over heeft en dat viervijfde van de ondervraagden geen “oranje” in de regering wil.  De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat er 50 “volksvertegenwoordigers” te veel in het parlement zitten en dat het “koningshuis” voor zijn eigen financiering moet zorgen, terwijl ze verder geen enkele functie meer kunnen uitoefenen. Nederlanders weten ook drommels goed welke staatsvorm het meest gewenst is. Zonder het te willen kopiëren, gaat toch de voorkeur van driekwart van de stemmers op de POLL (Moet Nederland weer een republiek worden?) uit naar het Zwitserse model. Daarmee is het zogenaamde “dure presidents-model a la Berlusconi en andere gekozen graaiers” definitief afgeschoten. Het  volgende probleem wat moet worden aangepakt is de dociele houding van de gecontroleerde pers. Het nieuws wat ons wordt opgediend wordt gekopiëerd van centraal aangestuurde persbureau’s als Reuters, welke kritiekloos worden doorgegeven aan de mensen. Op dit moment krijgt het internet de overhand en dus wortden de geluiden van staatswege sterker om paal en perk aan de vrijheid van informatievoorziening te stellen.

De Nederlanders zijn het gewend, na bijna 200 jaar bezetting en desinformatie.

**
Nu we toch bezig zijn, wij zijn kennelijk onderdanen van fraudeurs:  hetuurvandewaarheid/bastaarden-op-de-troon-1890-heden
**
Nu we toch bezig zijn: onze grondwet is geen wet meer, het is pulp: (link)

DISCRIMINATIE: EEN GRONDWETTELIJK RECHT!

GEPLAATST DOOR     28 REACTIES

Voor Geert Wilders een geluk bij een ongeluk.

Laten we eens een paar wetsartikeltjes uit de Grondwet onder elkaar zetten.
Artikel 1
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Artikel 3
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”
Artikel 24
“Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.”
Artikel 120
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
Nog even de titel: “Discriminatie is een grondwettelijk recht!” U zult zich afvragen of het gisteren niet TOCH te laat is geworden. Met dergelijke uitspraken krijgen we immers van alles over ons heen. Waar staat in de grondwet voor het “koninkrijk” nu dat je recht hebt om te discrimineren? Absurd toch?
Nou…nee, niet in de Nepstaat aan de Noordzee. Daar is het altijd feest.
Voor sommigen dan….
hosprinz_2

Niet allemaal hebben we het zo fijn getroffen in het leven…..
daklozen

Maar, er wordt voor hen gebeden door sommigen, met volle overgave alsof hun leven er van afhangt:
Bidden_1
“Iemand iets toebidden”? Hebben we weer wat nieuws geleerd? Daar gaan we: “Ik toebid, ik toebad en ik heb getoebeden….” Mijn klokje springt er bijna van op de zomertijd. Maar we dwalen af….
~
Verder met de grondwettelijke discriminatie clausule.
Alles is hier namelijk anders, de “rechtsstaat” is bijna clownesk te noemen. Als we Artikel 1 en Artikel 3 even aan elkaar koppelen, dan lezen we, dat iedereen hier staatshoofd kan worden. Immers, iedere burger is op gelijke voet voor alle opebare functies benoembaar, zonder aanzien des persoons, ongeacht ras, religie, seksuele geaardheid, politieke richting. Duidelijker kan het niet. Maar het feit is dat u en ik hier géén staatshoofd kunnen worden. Aangezien de praktijk is dat niemand, behalve één persoon volgens Artikel 24 erfelijk de hoogste functie van dit land kan vervullen, moeten twee van de drie grondwetsartikelenartikelen worden geschrapt.
Door de hoogste publieke functie aan een bevoorrecht persoon, die zich doorgaans in Nederland bevindt,  toe te kennen, wordt Artikel 1 omzeild en en kan derhalve vervallen. U en ik mogen dus ook op gelijke voet discrimineren. Als u dat wel mag en ik niet, dan is er sprake van discriminatie en dat is dus toegestaan. Wat voor een staatshoofd geldig is, geldt ook voor ons.
Iedereen mag dus discrimineren, ook Geert Wilders, want iedereen heeft hier gelijke rechten. In de grondwet staat dat discrimineren niet mag, dus iedereen mag discrimineren. In een proces kan iedereen die iets discriminerends over een ander meent te moeten zeggen, zich beroepen op de grondwet, Artikel 1. Als iemand tegen Wilders zegt, dat hij niet mag discrimineren en een of andere overbodige paleiskraker met een kroontje mag dat wél, dan kan men zich beroepen op Artikel 1 van de grondwet: discriminatie is verboden. Punt. Is dit de beruchte omkeerregel? Nee, dit is een nep-grondwet.
Het is onder druk van de communisten geweest, dat pas in 1983 de anti-discriminatie regel werd ingevoerd via de grondwet. Alle beweringen dat het altijd al in de grondwet heeft gestaan, sinds het eerste exemplaar van 1814, zijn leugens.  Dit laatste is een niet uit te roeien misleiding, maar dat komt omdat het Jeugdjournaal de kleintjes al begint voor te liegen dat het gedrukt staat. Het oude Artikel 1 luidde geheel anders.
GrondArt1
Omdat de communisten te pas en te onpas werden gediscrimineerd van staatswege, hebben die er alles aan gedaan om de discriminatie-clausule in de grondwet te krijgen. Let wel: de staat discrimineerde en de staat moest rechtens worden ingebonden. Waar de Koude Oorlog al niet goed voor is geweest.
GrondwDiscr
Met dank aan de archieven van Gerard de Boer. Het artikel wordt echter krachteloos door het voortrekken van een bepaalde familie met betrekking tot ‘s lands hoogste publieke functie.
Je maakt wat mee in de rechtsstaat. We hebben toch al een groteske reputatie op te houden dat we de hand lichten met onze eigen wetten. Niet dat wij, Nederlanders daar aan iets hebben kunnen doen, wij, Nederlanders gaan daar niet over. Wij stemmen dan wel, maar de keuzes worden echt door andere machten gemaakt. Nooit in het voordeel van ons, Nederlanders, altijd ten voordele van onzichtbare konkelaars achter de schermen, die menen, dat het allemaal veel te ingewikkeld is voor het belasting betalende gepeupel in de polder of op de hei.
Maar nu komt het geraffineerde. Stel nu dat Wilders vanwege zijn Marokkanen-uitspraak door een rechter in bijvoorbeeld Den Haag wordt veroordeeld wegens discriminatie. Alsdan doet het geval Artikel 120 zich voor. De veroordeelde kan zich niet beroepen op de grondwet. De rechter heeft dus carte blanche en hoeft zich van die hele grondwet niets aan te trekken. In 2002 is dit artikel onder de bezielende leiding van toenmalig dienstknecht des konings Piet Hein Donner aan de grondwet toegevoegd. Typisch staaltje Nederlandse rechtsstaat. We hebben een wet en voegen een artikel toe, die de hele wet ongeldig maakt.
Toch menen wij dat Wilders c.s. niets van Marokkaanse claims heeft te vrezen. Maar of hij de “koning” en diens grondwettelijke privileges er bij zal slepen….. Vermoedelijk laat hij nog liever de boel de boel en gaat emigreren naar die andere nepstaat, de illegale Nepstaat aan de Levant.
Overigens wordt Artikel 1 misbruikt bij het leven. Als u meent te moeten ventileren dat u niet begrijpt waarom de verhalen van Eli Wiesel over de holocaust van de joden wettelijk moeten worden beschermd, discrimineert u. Dat wil zeggen: een bepaalde belanghebbende groep voelt zich beledigd en gekwetst en de rechter zal oordelen dat zij worden gediscrimineerd. Ze discrimineren eerst zichzelf door zich gekwetst en beldigd te voelen en leggen vervolgens de schuld bij een slachtoffer neer. Omkering van bewijslast is dat, ook wel de 180-graden regeling genoemd. Een rechter heeft vrij spel en komt tot een veroordeling op basis van Artikel 1 Grondwet, maar mag daar niet aan refereren. Want dan komt de eindbaas in beeld, die 17 miljoen Nederlanders discrimineert. Via zijn functie en zijn belastingfaciliteiten. Zo willen wij ook wel worden gediscrimineerd.
Nee, Nederland is pertinent geen vrij land. Nederland is wetteloos. Wetten maken om ze vervolgens wettelijk ongeldig te verklaren, het lijkt wel kerkrecht……
De Bataafsche Staatsregeling van 1798 was de laatste geldige grondwet. Alles wat daarna is gekomen is via staatsgrepen en achterkamertjes gekonkel tot stand gekomen. Wij, burgers, wij weten nergens van en hebben nergens voor kunnen kiezen. Alles sinds de staatsgreep van Daendels is ongeldig, onwettig.
Nederland moet overnieuw en zolang dat niet is gebeurd mogen we ons “grondwettelijke recht” tot discrimineren uitoefenen. Het staat er toch?

Herstel de Republiek

Tip - meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang de volgende weblog in je mailbox

Geen opmerkingen:

Een reactie posten